• Products

Vybavenie

Vybavenie

Liquid chromatograph

Kvapalinový chromatograf

Densimeter

Denzimeter

Hardometer

Hardometer

Oltrasonic cleaner

Ultrazvukový čistič

Aging oven

Starnutie Rúra

Mooney-Viscometer

Mooney-viskometer

Quadratic element measurement instrument

Prístroj na meranie kvadratických prvkov

Rheometer

Analyzátor obsahu síry

Tension tester

Tester napätia

Resistance meter

Merač odporu

Temperature-and-humidity-Chamber

Teplota-a-vlhkosť-Komora

Automatic detection and screening machine

Automatický detekčný a skríningový stroj